THIRRJE PËR STUDENTË
Inovo për mjedisin jetësor

Aplikoni për pjesëmarrje në kampin për inovacion kushtuar sfidës Shfrytëzimi i potencialeve natyrore të Maleshevisë në bashkëpunim me QENDRËN EDUKATIVE PËR RUAJTJEN E NATYRËS-NEGREVO ku do të keni mundësi në afat prej 48 orë në ekip prej 5 persona të punoni në krijimin e zgjidhjes më inovative. Ekipi fitues fiton 120000 denarë për zbatimin e zgjidhjes.

ÇFARË ËSHTË KAMP INOVACIONI?

Kampi i Inovacionit është një ngjarje tekniko-teknologjike për studentët që gjeneron ide të reja dhe emocionuese, duke trajtuar një sfidë të komunitetit, ndërsa në rastin tonë, mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike.

ÇFARË SFIDE DO TË PËRPIQEMI TË ZGJIDHIM?

Qëllimi i sfidës është krijimi i mjeteve demonstruese funksionale edukative duke përdorur potencialet natyrore të rajonit (dielli, uji dhe era) që do të jenë pjesë përbërëse e ofertës së Qendrës edukative në pjesën e jashtme të objektit (oborri).

Një përshkrim i detajuar i sfidës është në dispozicion në LINKUN e mëposhtëm.

PSE TË APLIKOSH?

Ke nevojë për përvojë praktike në studimet e tua?
Dëshironi të jeni pjesë e një ekipi ndërdisiplinor të studentëve të motivuar?
Ke interes për hartimin e përvojave arsimore, vizualizimin e të dhënave dhe hapësirave, kodimin, biologjinë dhe të ngjashme?

Pjesëmarrja në kampin e inovacionit do t’ju mundësojë të:

  • Të zhvilloni aftësi që nuk mësohen gjithmonë në fakultet (puna ekipore, kreativiteti, zgjidhja e problemeve, puna nën presion)
  • Të punoni me studentë nga fusha, drejtime dhe aftësi të ndryshme
  • Të mësosh nga mentorët ekspertë që do të jenë pjesë e Inokamp
  • Të fitoni njohuri të reja për mjedisin dhe sfidën për të cilën do të punoni
  • Të fitosh 120000 denarë dhe të realizosh zgjidhjen fituese

SI DO TË ZHVILLOHET NJË KAMP INOVACIONI?

Inokampi do të jetë një përvojë praktike, inovative dhe argëtuese me një kohëzgjatje prej 3 ditësh. Inokampi do të mbahet nga 16 deri më 18 maj në Pehçevë dhe Berovë.

Në Inokamp do të marrin pjesë 25 studentë, të cilët do të përzgjidhen individualisht, ndërsa vetë ngjarja sipas një metodologjie të veçantë do të ndahet në 5 ekipe me nga 5 pjesëmarrës.

Intensiteti dhe dinamika përcaktohen nga vetë pjesëmarrësit dhe ne si organizatorë do të sigurohemi që të keni të gjitha kushtet për të duruar 48 orë.

Premtojmë kafe të pakufizuar, ushqim dhe pije të kufizuara dhe përdorim të pakufizuar të fun zonës të Inocamp.

Inokampusi do të kulmojë me seancat e Pitching të secilit ekip para një paneli jurie në ditën e tretë. Në fund të seancave do të shpallet fituesi.

Certifikatat do të jepen për të gjithë pjesëmarrësit.

Agjenda e përgjithshme e eventit do të jetë si më poshtë:

DITA 1: Fillimi në orën 13.00

Pasdite Njohja me njëri-tjetrin, ndarja në ekipe
Në mbrëmje Gjenerimi i ideve

DITA 2: Fillimi në orën 09.00

Në mëngjes Zhvillimi i zgjidhjeve, check-point i parë me mentorët
Pasdite Zhvillimi i zgjidhjeve, check-point me mentorët
Në mbrëmje Turne, Zhvillimi i zgjidhjeve
Në mbrëmje Check-point me mentorë, zhvillimi i prototipeve

DITA 3: Fillimi në orën 10.00 dhe përfundon në orën 15.00

Në mëngjes Përgatitja e prezantimeve
Pasdite Pitching dhe zgjedhja e fituesit

APLIKIMI DHE KUSHTET E PËRZGJEDHJES

Thirrja është e hapur për të gjithë studentët e shkencave natyrore dhe teknike që janë regjistruar në një nga universitetet e akredituara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Studentët e shkencave sociale do të konsiderohen vetëm nëse kanë përvojë specifike në shkencat natyrore dhe teknike, si dhe në fushën e mjedisit jetësor, dhe në lidhje me sfidën specifike

Aplikimi bëhet duke plotësuar FORMULARIN e mëposhtëm.

Afati i fundit për aplikim është 08 maj

Kriteret e përzgjedhjes janë si më poshtë:

KRITERI PIKËT
1 Niveli i aftësive që studenti posedon dhe që mund të përdoren në ekip gjatë Inokamp 25
2 Motivimi për të marrë pjesë 25
3 Rëndësia e studimeve për sfidën e hackathonit 15

Të gjitha shpenzimet gjatë Inokamp-it (ushqim dhe pije) do të sigurohen nga organizatorët.

Studentëve që përzgjidhen dhe vijnë jashtë Shkupit do tu mbulohen shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit në Shkup.

AFATI KOHOR I NJË CIKLI

Afati kohor është si më poshtë:

1 Hapja e thirrjes 11 prill
2 Afati i fundit i aplikimeve 08 maj
3 Përzgjedhja e pjesëmarrësve 9 maj
4 Sesion përgatitor për 25 pjesëmarrës të përzgjedhur (online) 10 maj
5 Kampi i Inovacionit 16-18 maj
6 Realizimi i një zgjidhjeje fituese Maj-korrik 2024

 

Projekti “Kampet e Inovacionit në bashkëpunim me Rrjetin e mësimit eksperiencial” zbatohet nga Shoqata LEAD me mbështetjen financiare të UNICEF dhe Suedisë.