Promovimi dhe edukimi i thesareve të Kopshtit Botanik.

Si është situata?

Kopshti Botanik i Fakultetit të Shkencave Natyrore – Matematikore në Shkup i përket Institutit Botanik të Institutit të Biologjisë. Rreth 400 pemë dhe shkurre rriten në një sipërfaqe prej 12.8 ha. Ajo ka dy serra, një frigorifer, një strukturë për aklimatizimin e specieve të rralla dhe endemike të florës maqedonase, një strukturë për bimë aromatike, erëza dhe bimë medicinale dhe një sipërfaqe të madhe oborri.

Aktivitetet rreth formimit të saj filluan në vitin 1948 dhe në vitin 1951 filloi rrethimi i hapësirës prej rreth 14 ha. Në periudhën 2017-2021 janë rikonstruktuar serra dhe godina administrative të Kopshtit Botanik, objekti për aklimatizimin e bimëve të rralla dhe endemike si dhe serra e vogël. Përveç kësaj, u ndërtua një mësonjëtore verore për aktivitete arsimore jashtëshkollore. Objekti për bimët medicinale, erëzat dhe bimët aromatike është thurur në fund.

Në Kopshtin Botanik, bimët autoktone dhe aloktone rriten për nevojat e procesit mësimor dhe arsimor, veprimtarisë kërkimore shkencore dhe mbrojtjes së biodiversitetit. Në vitet e fundit, Kopshti Botanik është përfshirë intensivisht në zbatimin e aktiviteteve arsimore jashtëshkollore për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Deri më tani, janë realizuar më shumë se 2.500 punëtori arsimore. Përveç këtyre grup-moshave, Kopshti Botanik edukon nxënësit dhe vizitorët e interesuar. 

Cila është sfida?

Një nga qëllimet kryesore të Kopshtit Botanik është edukimi i qytetarëve. Vizita e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme po rritet, por interesi i qytetarëve të tjerë nuk është i madh, mbi të gjitha mosnjohja e tyre për ekzistencën e Kopshtit Botanik dhe punën e tij.

Edukimi është një mision me të vërtetë i vështirë kur bëhet fjalë për bimët për arsyen se ato janë më pak të njohura për qytetarët. Një numër i vogël njerëzish e dinë rolin e tyre në mjedis jetësor dhe çfarë lloj pasurie bimore ka Republika e Maqedonisë së Veriut. 

Përvojat e mëparshme kanë treguar se edukimi është shumë më i suksesshëm kur realizohet përmes punës aktive dhe argëtuese. Në veçanti, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme duan të mësojnë përmes punës praktike, aktive, të ndryshme nga mësimi i përditshëm në shkolla.
Objekti për aklimatizimin e specieve të rralla dhe endemike të aloktone nga flora e Republikës së Maqedonisë së Veriut është një objekt në të cilin janë transferuar bimë të rëndësishme nga pjesë të ndryshme të Maqedonisë. Ndërtesa është e ndarë në fusha dhe secila fushë përfaqëson një lokalitet të ndryshëm. P.sh.: Fusha e Galicicës, ku mbillen bimë nga mali i Galicicës, fusha e Pelisterit, etj.  Një problem ndodh gjatë vitit kur bimët pushojnë ose dimërojnë. Gjatë asaj periudhe, vizitorët nuk mund të shohin bimët, prandaj kanë vështirësi në vizualizimin e lokalitetit, ose fushës për të cilën u flitet.

Qëllimi i zgjidhjes së sfidës?

Qëllimi i kësaj sfide është të bëhen zgjidhje dhe aktivitete krijuese për të sjellë burimet e Kopshtit Botanik më afër publikut të gjerë.

Projekti “Kampet e Inovacionit në bashkëpunim me Rrjetin e Mësimit Eksperiencial” zbatohet nga Shoqata LEAD me mbështetjen financiare të UNICEF-it dhe Suedisë.