ИСТРАЖИ ЈА ГАЛИЧИЦА: Поврзување на природата и знаењето

КАКВА Е СИТУАЦИЈАТА?

Националниот парк Галичица (во понатамошниот текст: Паркот) е прогласен за Национален парк во 1958 година со цел да се зачува растителниот и животинскиот свет и природниот изглед на планината Галичица. Денес, Паркот се препознава како едно од наважните подрачја или т.н. „жариште“ на биолошката разновидност во земјата и пошироко. Тоа е потврдено и со бројните меѓународни номинации, како на пример: „Емералд подрачје“, „Значајно растително подрачје“, „Примарно подрачје за пеперутки“, „Светско наследство на УНЕСКО“, а потенцијално и „НАТУРА 2000 подрачје“.

КОЈ Е ПРЕДИЗВИКОТ?

Предизвикот лежи во недоволната информираност и промоција на паркот за посебноста која ја поседува од природен и рекреативен аспект. Ова се должи пред се на немање соодветни дигитални алатки (веб-сајт и апликации) кои се лесно достапни, со кориснички искуства кои привлекуваат нови корисници.

Па така, информациите за уникатниот биодиверзитет на паркот, едукативни патеки, културните и историските споменици и плејадата на достапни активности не допираат ефективно до неговата наменета публика, посебно во летните месеци кога посетата на паркот од домашните и странските посетители е значително зголемена. Отсуството на ангажиран, информативен и лесно навигабилен дигитален интерфејс или физичка ознака ја попречува видливоста и пристапноста на паркот, а со тоа го ограничува јавниот ангажман, образовните можности и свеста за заштита на посетителите.

ЦЕЛ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ?

За да се справиме со овој јаз, целта е да се создаде иновативно решение во облик на едукативен и промоциски медиум кое ја опфаќа суштината на Националниот парк Галичица.

Ова треба да биде во форма на дигитална алатка која на интерактивен и едукативен начин ја прикажува флората, фауната, патеките и историските места на паркот. Решението не треба само да служи како промотивна алатка, туку и да ги подобри искуствата на посетителите преку обезбедување сеопфатна, лесна за навигација и привлечна содржина. Со тоа, тој има за цел да поттикне подлабоко вреднување за природното и културното наследство на паркот, поттикнувајќи го туризмот и едукативниот терен со зачувување.

Проектот „Иновациски кампови во сорабока со Мрежата за искуствено учење“ е реализиран од Здружението LEAD со финансиска поддршка на УНИЦЕФ и Шведска.