ОХРИДСКО И ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО: Визуелизација на „жешките“ точки и посебностите

КАКВА Е СИТУАЦИЈАТА?

Хидробиолошкиот завод – Охрид, основан во 1935 година, е јавна научно-истражувачка организација од национален интерес чии истражувања го покриваат доменот на лимнологијата (наука за слатки води), со посебен фокус на природните езера (Охридското, Преспанското и Дојранското) како и вештачките езера и реките. Од особена важност се истражувањата на Охридското Езеро – најстарото езеро во Европа и најголемото и најдлабоко во С. Македонија.

Заводот спроведува редовни и детални мерења на квалитетот на водите и следење на биолошката разновидност во Охридското и Преспанското Езеро и водните тела во нивниот слив. Овие вредни податоци во голема мера се објавуваат во стручни научни списанија и се помалку достапни за пошироката јавност. Информациите како што се влијанието на реките врз екосистемот на Охридското и Преспанското Езеро и проценка на состојбата со квалитетот на водата во двете езера треба да бидат достапни за јавноста.

Од друга страна, двете езера поседуваат извонредни посебности за кои јавноста исто така не е доволно информирана, а кои се вредни да се споделат.

КОЈ Е ПРЕДИЗВИКОТ?

Примарниот предизвик лежи во визуелизирање, поедноставување и доближување на податоците кои се клучни за зачувување на водните екосистеми во С. Македонија, со фокус на Охридското и Преспанското Езеро. Постои потреба да се балансира ширењето на овие информации обезбедувајќи дека јавноста е информирана и ангажирана во зачувување на животната средина.

Тие информации се:

  1. Hot-spots („жешки“ точки) на загадувачи
  2. Еколошки параметри за диверзитет и ендемизам
  3. Научни информации прикажани на популарен и впечатлив начин (длабочиња, ретенција и други важни геоточки).

Овој предизвик е надополнет со ограничената свест и разбирање на општата јавност за лимнолошките истражувања и нивните импликации за здравјето и одржливоста на животната средина.

ЦЕЛ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ?

Целта е да се дизајнира и развие иновативна дигитална едукативна алатка која не само што ги мапира жариштата на загадувањето во Охридското и Преспанското езера, туку и прикажува уникатни и помалку познати податоци за овие езера. Оваа алатка треба да има за цел да ја едуцира јавноста за еколошкото значење на овие водни тела, предизвиците со кои се соочуваат и важноста на нивното зачувување. Тој треба да презентира сложени научни податоци во пристапен и ангажиран формат, поттикнувајќи подлабоко јавно разбирање и вреднување на лимнолошкото наследство на Македонија. Со развојот на решението треба да се зајакне јавниот ангажман во напорите за зачувување на животната средина.

Проектот „Иновациски кампови во сорабока со Мрежата за искуствено учење“ е реализиран од Здружението LEAD со финансиска поддршка на УНИЦЕФ и Шведска.